0592 - 34 6250
Korenmaat 3, Assen

Nieuwe norm NEN-EN-IEC 60974-14 vervangt NEN-EN 50504

Vanaf eind augustus is in alle lidstaten van Europa de nieuwe norm voor kalibratie, validatie en consistentiebeproeving van lasapparatuur IEC 60974-14 gepubliceerd. De nieuwe norm vervangt EN 50504 “validatie van uitrusting voor booglassen” die sinds 2008 van kracht was.

Waar de vorige norm alleen een Europese norm was, is de nieuwe norm een internationale norm, opgemaakt door de internationale elektrotechnische commissie (IEC).

In de vorige norm lag de focus op “validatiemethoden voor booglasapparatuur”, terwijl de nieuwe norm de eisen specificeert voor de “verificatie van booglas- en externe bewakingsapparatuur”. Belangrijk hierbij zijn onderstaande definities die gebruikt worden in de norm.

Verificatie

Handelingen met als doel om aan te tonen dat een onderdeel van de lasapparatuur of een lassysteem conform is met de gebruiksparameters voor die lasapparatuur of dat lassysteem.

Kalibratie

Handelingen die onder specifieke condities -met referentie naar standaarden- de relatie bepalen tussen een op het scherm weergegeven waarde (displayed value) en een referentiewaarde.

Validatie

Handelingen met als doel om aan te tonen dat een set waarde binnen specifieke grenzen voldoet aan de referentiewaarde.

Consistentiebeproeving

Test om de herhaalbaarheid van de output van de apparatuur in een bepaalde periode te bepalen.

Nauwkeurigheid

Net als de oude norm maakt ook de nieuwe norm onderscheid tussen “standard grade” en “precision grade”. Voor de meeste toepassingen zal de “standard grade” zeker volstaan. De “precision grade” stelt veel strengere eisen aan de nauwkeurigheid.

Opvallend is dat de draadsnelheid bijkomend opgenomen is. Voor apparatuur met een digitale aflezing is er ook een methode bijgekomen, namelijk dat je respectievelijk ± 1,5 V (standard grade) of ± 0,6 V (precision grade) mag hanteren als nauwkeurigheidsgrens over het volledige bereik ( zie tabel 1). De vereiste nauwkeurigheden voor spanning en stroom zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Frequentie van verificatie

De norm adviseert om jaarlijks een verificatie uit te voeren en in het geval van een consistentiebeproeving de eerste verificatie na 3 maanden uit te voeren. Het kan echter noodzakelijk zijn om kortere intervallen te hanteren, afhankelijk van de aanbevelingen van de fabrikant, gebruikerseisen of indien de prestatie van de lasuitrusting daartoe aanleiding geeft. In elk geval moet na elke reparatie of andere ingreep die mogelijk van invloed is op de weergegeven waarden, een verificatie uitgevoerd worden.

Markeren en rapporteren

Indien een lasstroombron in orde bevonden is na een verificatie, dient men een identificatie aan te brengen op de stroombron die het volgende aangeeft:

  • ”passed “
  • “precision grade”of “standard grade”
  • datum test of vervaldatum
  • naam van de organisatie die de identificatie uitgeeft.
  • unieke identificatie van de uitrusting.

Na een verificatie moet een rapport worden opgemaakt waarbij een oordeel geveld wordt of de verificatie van de lasuitrusting geslaagd of mislukt is.

Conclusie

De nieuwe norm stelt dat ook de draadaanvoersnelheid indien mogelijk geverifieerd moet worden. Praktisch gezien zijn de metingen echter weinig afwijkend van de oude veiligheidsnorm, maar op papier veranderd er wel het een en ander. Dat betekend dat voor onze keurmeesters de procedures aangepast gaan worden en ook de bijbehorende certificaten en stickers zullen worden aangepast naar deze nieuwste norm.

Keuringen volgens de oude veiligheidsnorm zijn, conform de nieuwe veiligheidsnorm, nog geldig tot 31-12-2021, daarna voldoet deze niet meer. Zorg er daarom voor dat uw apparatuur voor deze tijd opnieuw gevalideerd is volgend de NEN-EN-IEC 60974-14 norm. Wij kunnen deze periodieke validatie van uw lasapparatuur volgens de NEN-EN IEC 60974-14 uitvoeren en uiteraard nadien de rapportage hierover aanleveren. Dit kan zowel op locatie als ook in onze werkplaats en indien nodig kunnen wij uw apparatuur ook kalibreren.

Wil u meer informatie over deze nieuwe norm? Neem dan contact om met onze technische dienst: werkplaats@kumoweld.nl of telefonisch: 0592-346250.